Tuesday, February 10, 2009

Khota: “TEA DEVAGER GELEAR SOGLLEM SANGTA!”

“TEA DEVAGER GELEAR SOGLLEM SANGTA!”


Hanv: Borea mon'xa, upkar korun Dev mhojem vaitt pois korit zalear, magot tem divnk hanv kobul asam. Zaitea Devam fuddeant gelom, punn vaitt pois zavnk na, atam Picardinan mhaka tujea fuddeant dhaddla.

Gaddi: (Mhaka polletanch) Tum hanga kiteak aila tem hanv adinch zannam, tuvem sangpachi goroz na, sogllem hanv sangtam. Tuge ghoracher zaitem vaitt ailam ani iet asa. Tem kitem tem zanno zavnk tum zaitea voizamger, devamger vetai, punn azun- ui tuka kainch boreponn mellonk na. Tuvem hanga thoddo vell ravcho poddtolo. Atam devan itlench sanglam, matso vochon bos, porsad laitam ani fuddem dev kitem sangta tem polletam.

Hanv: (Mhojech bhitor chintun mhonntam) Mhaka ekach utran itlem sanglem, porsada uprant Dev kitem sangta tem aikonk axen asam. Zaiteanche vaitt dubav monant aile, fuddlem kitem tem aikonk jiv thar dina zalo.

Gaddi: Tum atam deva laginch bos, dev kitem sangta ani magta titlem-i sintidan aik, ani kortoloi zalear bhas di..

Hanv: Oi, hanv dev magot tem ditam, tech pasot tujea fuddeant ailam. Tujea fuddeant hanv anik lokak haddtam.

Gaddi: Tujea ghorache buniadi kuxik ek pottli purlea, tujea ghora kodde sorop soddla. Zaite pavtti to tumchea ghora laginch bhonvta to dista, tea bhair ek natuk tem kednaim roddta tem tuvem aikolam astolem.

Hanv: Saiba, tuvem sot sanglem, natuk ratchem roddta tem hanvem zaite pavtti aikolam, ani sorop-ui 'pim-pim' korun xevnni ghalta tem-ui aikolam. Kuzna kuxik kitem tori purlam zavnk zai, karonn amchea kuznant to ieta.

Gaddi: Puro, tuvem mhaka kaim sangpachi goroz na, tem dev atam sogllem zanno. Anik-ui asa, bhurgeam modem duspott, chintnamni tumkam nhid poddona, rogot choddta, jevonn-khann porian tumchem sarkem zaina.

Hanv: Saiba, hanv atam kitem korum? Kosloi ponn upai kor ani mhaka vattai ani vegim mhojea ghorak xanti di.

Gaddi: Hem kam' devachem, ani tujem hem chodda tempachem; mhonntoch khup pavtti tuvem hanga ievcho poddtolo.

Hanv: Devachem kitlem-i zaum, hanv devak ditam, hanga-thoim hanvem zaite duddu moddle, punn tujea oslo dev borea mon'xa mhaka khoinch mellonk na. Mhaka bhirant dista, atam kitle dium tem sang, hanv ditam.

Gaddi: Bhiyeupachi kainch goroz na. Tea bhair anik zaitem asa tem sogllem tujea lagcheach eka xezarean kelam. Tachea bhagak tumcho ek mogacho ani lagxilo soiro asa. Osle dusman asat mhonn tuvem chintunk pasun na astolem. Atam chodd temp zalo, mhonntoch kaddunk chodd tras… punn kaim bhiyeum nakai… devak khuxi tem di ani ghora voch. Devak dilam tem konnak mat sangonakai khoxal za, ani fuddlea Budhvarak sokallim porot io.

Hanv: Punn hanv Budhvaracho sokallim chukoinastana vorsam zalim amche Saibinnichea novenak vetam….

Gaddi: Kaim nozo, tem zatoch io, punn hi khobor tumchea padrink vo bottank, Ani lokak ba sangum naka.

Hanv: Punn hanv, hea amchea ixttar sogllem sarkem sangtam: to Dev ek murti ani to ek amche bhaxen monis mhunn sangta. Amcho bhavart ekach Devacher ghott na tednam soitan amkam khoinchea-i mon'xa vorim naddta, ani oslea mon'xam fuddem pavoita. Tea bhair xezaream, soiream modem dusmankai, futt ani boreponn aslem thoim dusmankai, uprant vaitt kobar zaich na. Ami moron gele, punn amchi dusmankai vorsanchim vorsam amchea bhurgeank urta! Vaitt pois korunk Povitr Pustok kitem sangta tem vach ani poi ,Kor, 6, 14-18: “Promannikponn ani khotteponn borabor vosunk zaina… Devachea mondira ani kudd'ddeam devam modem koblat asunk zaina… Retir, novenam, pekovnni, ani gaddieponnam borabor korunk zaina… Devachea utra pormannem amchem jivit ami choloilem zalear amcher vaitt ailear amkam gaddiachi goroz poddchina, amcher vaitt ieta tednam ami voizak mellonk zai. Devanuch tankam amchea pasot keleat. Sorgincho Bap amcho mog korta ani Jezuchea mornna- jivontponna vorvim tannem sogllem amchea vaittacher zoit vhelem mhonn ami sot mandunk zai. Ani ho khoro Dev, amcho sorgincho Bap amkam sogllem sarkem sangtolo.

F. X. Rebeiro.

No comments: