Friday, April 10, 2009

Gunnest Sun

Mottvi Kanni:
Gunnest Sun

Brazinho Soares, Kalapurkar
Mottvi Kanni:
Gunnest Sun

Brazinho Soares, Kalapurkar

Hanv avoy-bapayger tancho ekloch mogacho put aslom. Mhaka lhan aslolo vhodd korunk tannim vhodd koxtt ani teag kele hem hanv sodanch mandtalom.
Tankam kednach dukh divchonam oso mhozo vichar aslo, ani tanche te soglle teag hanv bhorun divnk atam toyar zalolom.
Mhozo bapui girest aslo ani avoy gorib. Jednam mhojea avoy-bapaycho mog zalo, tednam mhozo xapay tanchea mogar add aslo. Ani tanchem kazar korunk kosoch toyar naslo. To mhonntalo - “Tumchem kazar korchea bodla tumkam jivinch fonddant ghaltolom,” Oso to sodanch aroddtalo. Punn mhojea bapayn aplo mog kosoch soddlona. Tannem aplea kuttumbak soddlem, ghor-dar ani soglli girestkay soddun mhoje avoyk ghevn pollon Mumboi vochun kazar zalo.
Porot Gõyam yetoch to aplea ghora gelona. Merxe ek ghor bhaddeak korun ravlo, ani aiz legun thoinch ravta.
Apleak Devan sodanch khoxal kela ani koslich apleak axa na mhonno. Sumar tin vorsam uprant tanchea ekvottak hanv zolma ailom.
Hem sogllem ghoddon atam 25 vorsam zalelim, ani atam mhozo avoy-bapui zannteponnar pavlolo. Mhonntoch, tanchea adarak mhaka tim begin kazar korunk sodtalim.
Mhaka tor borem xikop aslolean, bori sorkari chakri asloli, punn itleam cheddvam bhitor khuinchi sangatin vinchun kaddchi tench mhaka somzonaslem. Disak ek-don tori cheddvancheo avoyo amger soirigot ghevn yetaleo, punn tantuntlem ek-ui mhaka mandonaslem.
Dis Aitar aslo. Sodanche porim sokallchem mis aikon zalea uprant, hanv ghora yetalom. Vatter ek amchea ganvchem cheddum roddot vetalem tem pollevnk ekdom’ sobit distalem. Tache mhaka borech churchure dison hanvem taka vicharlem -
“ Cheddva kiteak tum he porim rostear roddot vetay?” Tem mhaka pollevn borench ojaplem zait, ani odikuch tachea dolleantlean motiam sarkim dukham denvonk laglim.
Tem cholpachem thamblem, ani thoddo vell mhakach pollevn mhonnonk laglem: “Mhozo lhan baba ekdom’ duent asa, hanv dotorak haddunk gelolem punn dotor ghora na khoim. Taka hospitalant vhortolem mhonnlear gaddyechem bhaddem divnk mhoje thaim poixe nant; upkar zait baba….” Hanv takach pollevnk urlom, punn ho vell pirddear korpacho naslo. Mhonntoch, tachem hanvem thikann vicharlem ani taka ghora vochonk sangtoch, mhojea eka ixttachea darar gelom ani teach vellar dotorak ghevn tea cheddvager bhitor sorlom.

“Baba ailo tum?”
“ Chol, amkam dakhoy khuim tuzo bhav asa to?”
Tacho bhav eke khattir nhidon aslo. Dotoran taka topastoch tachi chodd kaim bhirant nam mhunn sanglem. Ek injeksanv marun kaim vokhdanchem reset borovn dilem, ani tem vokhod ami taka haddun ditoch ‘sanjer yetam’ mhunn sangon dotor-ixtta sangata hanv ghora ailom.
Sumar eka mhoinea uprant, hanv sarkoch tea cheddvachea mogak lobdolom. Tea cheddvachem sobit nanv Flora aslem.

(cholta)

(Adlean chalu)

Hea vellar mhojea dolleant dukham bhorun Florachim utram chintunk poddlom. Koxe porim mhozo bapui mhoje avoy sangata pollun gelo to-i dekhavo mhoje nodre mukhar ailo,ani mhojim bhavnam, mhojea bapain kelam toxench hanvem-i korunk mhaka boll korunk laglim.
Punn hanvem, mhojea avoy-bapaik kedinch dukh dina zavnk chintlolem,punn mhojea kallzak tannim dukh dili mhonntoch, tanche vixincho mog-moipas ekech goddiek nattak zalo.
Khuincho-i monis to zaum - gorib vo girest - soglim ami ekuch Devan rochloli rochna. Matiechi bavli korun monis rochlolo (Adanv) uprant Evachea ekvotta udexim ho monis-sonvsar vaddonk pavlo. Mon’xamni dusream zatimni ghuson zaiteoch zati rochleo, punn Deva mukhar sogle monis ekuch mati urta.
Hea sonvsarant zati-kati mandun kosloch faido nam. Gorib-girest melo mhonntoch ekech matient vetat. Mortoch ami ek zatanv, tor sonvsarant dusreank vhodd mandun koslo faido?
Zaito vell niall kelea uprant hanv bhitor gelom ani koslich khunna dakhoinastanam teach vellar bhair soron gelom.
Mhoji khoxi hanvem eka kagdacher bapaik ani avoik chitt borovn dovorloli, ghoddie tim dukhi zait vo ghoddie sukhi zait, punn mhaka fokot mhojem Flora zai aslem.
Ratichea vellar hanv Florager pavlom, ani mhoji sogli khobor hanvem Florak sangtoch, mhaka veng marun tem khupuch roddonk laglem. Punn atam dukhi zavn kosloch faido naslo. Koxe-i toren anik vell korunk upkaronam,zata title vegim hanvem Flora thaim kazar zavnk chintlem. Dusrea disa gorjek zai tim dogainchim kagot-potram toyar kelim ani kamacher vochon kaim dis sutti borovn dili; ani tachea dhakttea bhava sangata ami Mumboi vochunk bhair sorlim.
Hanv bhair sorlam tech rati amchea ghorant boball zalo, punn hanv tankam khuinch mellonk nam. Bapui ani avoy soglem somzolim, ani bhitor mezar taka chitt melltoch tanche sogle dubav sogle katron gele. Bapui tor rokddoch ti chitt vachunk laglo:

Mogall pai ani maim,
Mhojea tonddak utram yenant hea vellar. Torui sodlelim tim mhojea koddkoddtea hatan he folir boroytam. Mhojim pai-maim tumi, ani 25 vorsam adim tumi dhorlolo toch rosto atam tumcho put cholon gela mhunn somoz. Bim’ toxem bhat…
Pai ani maim, jea vellar tumi kazar zalolim tea vellar tumi zati-katichi porva korunk nam. Tech toren zati-kati soddun, hanv-ui, tumcho put toxench korunk fuddem sorla. Mhojem kazari jivit bore toren ani moy-mogan tanddunk hanv tumchem besanv magtam, ani tumi ditolim oxem somzon chitt sompoitam.
Tumcho mogacho put,
Braz….
Ami Mumboi pavtoch, Baikola vochun hanv Igorjechea Padri Vigarak mevlom ani amcheo oddchonni taka sangleo. Soglim kagot-potram taka dilim ani tannem dusrea disa amchem kazar kelem. Amkam sasnnak poti ani potin kelim. Kazar zalea uprant, sumar 15 disamnim ami portim Gõyam ailim ani mhoje mogall ghorkarn’nik ghevn hanv amchea ghorant gelom.
Mhozo pai ani maim mhoji vatt pollevn aslim. Amkam pollenam fuddem dogaim dhanvun mhaka veng marli. Hanv roddunk laglom. “Baba Braz , amkam guneanv bhogos.” Him tanchim utram aslim.
Uprant Florak vengoilea uprant ami soglim ghorant bhitor sorlim.Thoddeam disamnim maim ani pain mhonnlem, “baba Braz, Flora sap gorib khorem punn tachea gunnank sor korunk hea ganvant ek-ui girestachem cheddum aschem nam.”
Atam avoy-bapui Florak ekdom’ borim kortalim, tim taka mogan ani moypasan vagoitalim.

- xevott -

No comments: