Friday, April 10, 2009

MOTVI KOTHA: Sandra

SandraSandra hem ek onath cheddum. Lhan astana konnem tori taka Onath Axromachea darar soddlolem, tea uprant madri bhoinna sangata, tem teach axromant vaddlem.
Kolejik vetana tem Stefenachea mogant poddlem ani tim dogaim kazar zatat; jivitant aplea avoi-bapaik aplinch koxim gheta. Mogan, khaltikayen ani umedin tem aplea novea sonvsarant bhitor sorta.
Novea kazari jivitant mogan dis sartana, Sandra avoi zavnk ravta. Logni jivitak att (8) vorsam sortat, punn Sandrak avoi zavchem sukh mellona. Dukhamni roddun, ani dimbier ravon, magnnem korun Deva lagim bhik magunk laglem, punn Sandrak bhurgeachem dennem favo zavnk na.
Sandran Devacher aplo bhavarth thir ani ghott kelo, punn Stefenachim ghorchim taka vaitt utramni pachartalim, vaitt kullachem ani noxttem mhonn hinnsaitalim. Fulanchi vatt lhou-lhou korun Sandrak kantteanchi zali. Sandra konnak xinnona, konnak vaitt utramni pacharina. Tem aplem dukh Stefena lagim vanttunk sodtalem, punn to pikasanvan dis ani rat bar’ramni sartalo. Ghorchim fokot Sandrak kenddtalim, ani Stefenak dusrem logn zavnk boll kortalim.
Sandra dispott’tim aplea ani Stefena khatir Deva lagim magnnem kortalem. Dusrem logn zavnk Stefen toyar zatoch Sandra khatir ‘DIVORCE’-achim paperam nixanni korpachi tozviz keli. “Devan zoddlam tem mon’xan moddchem nhoi,” oxem sangun Sandran nixanni korunk na. Sandran nixanni korunk na dekun tannim taka bhorpur marlem, vaitt utramni pacharlem, ani xevttim boll korun nixanni korunk sanglem, punn Sandra toyar zavnk na. Xevottak, fottingponnache arop ghalun tannem Sandrak ghorantlem bhair ghalem.
Stefenachea novean kazar zavpache gozalicher koslich addkholl haddunk na, punn portench tachea khatir borem magunk laglem.
Fuddlim don vorsam sorlim, Sandra aplem adlem dukh visrun, dusreak borem magun, aple madrim sangata porot onath axromant ravnk laglem. Laginch aslole komponint-ui tem chakrek laglem. Tachea khaltea sobhavak ani borea gunnak bhulon soglleamni
tachi ixttagot zoddli. Tem thokos ghevn komponint kam’ korta tem pollevn komponichea dhonian-ui taka ‘promotion’ dilem.
Edward nanvacho modle pirayecho monis tacho ‘boss’ aslo. Tea dhoniak dha vorsanchi dhuv asli. Marekar duensan tachi ghorkarn’n sov vorsam fattim ho sonvsar soddun gel’li. To aple dhuvek eke sovte avoicho mog divnk sodinaslo, dekun ghorcheamni boll korun legit to dusrem kazar zavnk naslo. Sandracho khalto sobhav niyallun, tachem kalliz movall’lem. Aple dhuvek Sandra poros anik bori avoi mellchina mhunn to chintalo. Ek dis tannem kazarachi suchovnni Sandra mukhar manddli. Itlem sonstoch Sandra porot kazar zavnk sodinaslem, punn apli soglli kanni tannem lipoinastana Edwardak sangli. Itlem-i asun Edwardan taka khuxe monan apnnailem ani kaim disam bhitor tim sadeponnan kazar zalim.
Dusre vatten Stefenak azun-ui bhurgem naslem. To ani tachi dusri potin dotorager gelim tednam dox (defect) Stefenak asa mhunn kollun ailem. Stefenachean kednach aplea rogtachem bhurgem zolmak haddunk zavchem na mhunn dotoran sangtoch, tachi dusri potin taka soddun geli. Oxe poristhitint Stefenak ani tachea ghorcheank apli chuk koll’lli. To porot axromant Sandrache sodik vochun taka porot aplea vangdda ghora haddunk ievzun bhair sorlo. Punn thoim vetoch Sandrachem porot kazar zavn tem avoiponnachea bhesar asa mhunn khobor mell’lli.
Stefen lhan kallzan, aplea vaitt sobhavachem chintun, hich apleak ek khast mhunn chintun ghora portolo.

Osvina Mascarenhas

No comments: